Vedtægter

Vedtægter for Tinglev Rideklub

 

§1 Klubbens navn er ”Tinglev Rideklub”, forkortet TRK. Klubbens hjemsted er Tinglev i Aabenraa Kommune. Klubben er stiftet den 11. november 1968.”

 

§2 Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og være samlingssted for medlemmer, der dyrker denne idræt, samt at oplære rytterne i hestens brug og pleje.

 

§3 Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de at de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§4 Alle medlemskaber af klubben er af minimum tre måneders varighed. I rideklubben kan optages følgende medlemmer:

 • Aktive medlemmer
 • Stævnemedlemmer, der ikke har adgang til at købe facilitetskort, men fortsat ønsker at være aktive i ridesporten
 • Passive medlemmer, der ikke kan deltage i ridesportslige aktiviteter.

Udmeldelse af Tinglev Rideklub skal ske skriftligt til den daglige leder eller bestyrelsen med en måneds varsel.

Ved indmeldelse i Tinglev Rideklub er man automatisk medlem af Støtteklubben for Tinglev Rideklub.

Ved udmeldelse af rideklubben udmeldes medlemmet automatisk af Støtteklubben for Tinglev Rideklub medmindre andet er aftalt.

 

§5 Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

 

§6

 

§6A Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. to måneder, til at medlem der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have mulighed for at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for Dansk Ride Forbunds disciplinærudvalg inden otte dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende rideklub er inhabil.

 

§6B I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds disciplinærudvalg inden fire uger.

 

§6C I det af §6B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse ad andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

 

§7 Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Medlemskontingentet opkrævet forud en gang årligt og er forfalden til betaling den 1. januar.

Nye medlemmer betaler fuldt kontingent, dog reduceres medlemskontingent med 1/12 pr. fulde måned, der er passeret, ved indmeldelse efter 1. juli.

 

Er kontingentet ikke betalt senest 25. januar ophører vedkommendes medlemsrettigheder, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance, samt kontingent påløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldet kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidig, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar over for generalforsamlingen.

 

§8 Klubbens anliggender varetages af bestyrelsen på mindst fem medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges formanden direkte og derefter vælges den øvrige bestyrelse med to suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Juniorerne alene vælger to juniorrepræsentanter, samt en juniorsuppleant*. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år, de vælges. Juniorrepræsentanter har krav på at deltage i bestyrelsesmødets første tre punkter, jf. §9

 • Der vælges et juniorudvalg på gerne fem personer og to suppleanter (ny).

Der fratræder hvert år tre bestyrelsesmedlemmer og to juniorudvalgsmedlemmer.

I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Hvis suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg evt. med et bestyrelsesmedlem som udvalgsmedlem.

Følgende grupper af mennesker må ikke sidde i klubbens bestyrelse:

 1. Eventuelle ejere samt disses ægtefæller eller samlevere af etablissementet eller hvor klubben holder til.
 2. Heltidsansatte og dennes familie.
 3. Fysioterapeuten der lejer sig ind til Handicapridning.

  

§9 Bestyrelsesmøder holdes mindst seks gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst tre bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftligt med dagsorden. Dette skriftlige tilsagn kan dog udelades efter aftale. Dagsorden skal indeholde:

 1. Orientering fra formanden
 2. Orientering fra nedsatte udvalg
 3. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog §6. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren tager referat på bestyrelsesmøderne. Referat udsendes via e-mail og godkendes via e-mail senest tre dage efter udsendelse. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder skal referat aflægges på første kommende bestyrelsesmøde.

 

§10 Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.

Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand/næstformand + kasserer eller kasserer + regnskabsfører, som er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb og anden afhændelse, samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingens beslutninger, som er truffet herom i medfør af lovens §11.

Der må ikke meddeles ene prokura.

 

§11 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling holdes i marts.

I tilfælde af, at udefrakommende omstændigheder udenfor TRK’s kontrol, for eksempel, men ikke udelukkende, epidemier eller regeringsindgreb, som enten forhindrer tilrettelæggelsen eller afholdelsen af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, eller skaber uforholdsmæssigt store vanskeligheder herfor, kan TRK’s bestyrelse træffe beslutning om nødvendig udsættelse af den pågældende generalforsamling.

Hvis en ordinær generalforsamling udsættes, forsætter funktionsperioden for den samlede bestyrelse frem til generalforsamlingens afholdelse.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Dagsorden med indkomne forslag offentliggøres på opslagstavle og hjemmeside 2-3 dage før generalforsamlingen. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal varsles i lokalt ugeblad til klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af Dirigent
 2. Formandens beretning

– Beretning fra daglig leder

– Beretning fra handicapafdeling

– Beretning fra Juniorudvalg

– Beretning fra Stævneudvalg

– Kåring af årets TRK’er

– Kåring af klubmestre

     3. Fremlæggelse af revideret regnskab

     4. Fastlæggelse af kontingent

     5. Behandling af indkommende forslag

     6. Valg af formand

     7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. To medlemmer vælges i lige år og tre i ulige år

     8. Valg af to suppleanter

     9. Valg af juniorudvalgsmedlem

   10. Valg af revisor

   11. Eventuelt

 

Generalforsamlingen træffer beslutning om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m.

 

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §12 og §15. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst to medlemmer kræver skriftligt afstemning, se dog §6. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§12 Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af loven skal indberettes til DRF til godkendelse.

 

§13 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af to på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen valgte revisorer.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest otte dage før generalforsamlingen holdes og kan rekvireres af klubbens medlemmer.

 

§14 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 15% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftligt begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest tre uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst otte dages varsel.

 

§15 Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutningen herom vedtages af to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdt generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsningen finde sted ved simpelt flertal.

Klubbens medlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben indgående forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med den respektive formue. Klubbens medlemmer har ikke noget økonomisk forpligtelse over for klubben ud over kontingentforpligtelsen. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for Dansk Ride-Forbunds distrikt 8.

 

Det første sæt vedtægter vedtaget den

 • 11.11.1968 og ændret
 • 15.11.1974
 • 13.11.1979
 • 11.11.1980
 • 21.11.1981
 • 09.12.1982
 • 29.03.1984
 • 17.03.1987
 • 12.02.1988
 • 03.03.1993
 • 20.03.2002
 • 28.03.2007
 • 28.03.2012
 • 02.04.2014
 • 17.03.2015
 • 17.03.2016
 • 11.03.2020
 • 28.03.2022
 • 06.03.2023